Европейска рамка

ВП все повече бива промотирано на европейско ниво. За да научите какво е наличното законодателство в ЕС и кои европейски организации промотират ВП, моля прочетете следващия текст.

Правна рамка за възстановителното правосъдие в Европа

На европейско ниво има два инструмента, които са изключително важни за ВП. Директива 2012/29/EU за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления е първото обвързващо законодателство на ниво ЕС за ВП, което отива отвъд медиацията. Директивата изисква държавите-членки да я приложат до 2015. Приемайки дефиницията от Препоръката на Съвета на Европа от 1999, възстановително правосъдие е всеки процес, в който жертвата и извършителят имат възможност, при свободно съгласие, да участват активно в разрешаването на проблеми, възникнали от престъпление, с помощта на безпристрастна трета страна. Параграф 9 подчертава, че всички жертви, без значение от техните сексуална ориентация, полова идентичност или изразяване на пола трябва да имат достъп до услуги, включително до ВП.

Директивата задължава държавите-членки да информират жертвите за наличните услуги за ВП когато е подходящо, подчертава нуждата за защита на жертвите по време на процеса по ВП и колаборацията между различните правосъдни институции, включително услугите за ВП.

На второ място Препоръка CM/Rec (2018) 8 на Комитета на министрите към държавите-членки относно ВП по наказателноправни въпроси се смята за най-иновативното законодателство за ВП, въпреки че не е правно обвързваща. Документът предлага по-балансиран подход към нуждите на жертвите и извършителите, призовавайки за преминаване към система за наказателно правосъдие с по-възстановителна култура. Препоръката припознава потенциала и положителните резултати от ВП в допълнение към недостатъците на наказателното правосъдие. Основните принципи в Препоръката включват активно участие; адресиране и възстановяване на щетите, доброволност; уважителен диалог; равни грижи за всички страни; справедлива процедура; колективно консенсусно споразумение; реинтеграция и разбиране; избягване на доминация; конфиденциалност; налични услуги. Препоръката адресира и нуждата за правна основа за ВП в правната система. Коментар към нея разяснява всяка от тези точки в детайли.

Европейски организации, политики и програми, промотиращи ВП

Европейският форум за ВП е международна мрежа от организации, която събира професионалисти, прилагащи ВП, академици и създатели на политики в сферата на ВП. Форумът промотира проучвания, политики и практики, за да може всеки да има достъп до висококачествени услуги по всяко време и при всякакви случаи (виж www.euforumrj.org).