Нуждите на жертвите

За да може да подкрепя жертвите на анти-ЛГБТИ престъпления от омраза е важно да знаем какви са техните нужди. В документа ще намерите информация за тях.

Важно е да знаем какви са специфичните нужди на жертвите на анти-ЛГБТ престъпления от омраза, за да може да реагираме по подходящ начин. Някои от нуждите, изброени по-долу, са често срещани при жертви на каквото и да престъпление.

Лична безопасност и сигурностПовечето жертви не се чувстват в безопасност по време и след преживяване на престъпление от омраза. Те имат дълбока нужда да се чувстват в безопасност и защитени от допълнителни вреди.

Практическа помощ. Жертвите на престъпление от омраза може да се нуждаят от различни видове практическа помощ. Например медицински съвет, правна помощ и застрахователни въпроси.

Емоционална и психосоциална подкрепа. Макар и да има разлика в емоционалните нужди на жертвите, преживели престъпление от омраза, има няколко най-общи такива. Те искат да им бъде повярвано, да бъдат признати, взети на сериозно, изслушани и разбрани.

Поверителност и доверие. Жертвите на престъпление от омраза могат да изпитат липса на доверие в общността и дори в света. Освен това, особено за ЛГБТ+ хората, поверителността е изключително важна, в случай, че жертвата не се е разкрила като ЛГБТ+.

Информация и съвет. Жертвите на престъпление от омраза е нужно да бъдат информирани относно правата си, особено ако решат да докладват за престъплението. Освен това е нужно да има информация за услуги за подкрепа, които биха могли да им помогнат.

Помощ в навигирането на наказателното правосъдие. Важно е жертвите да са напълно наясно с наказателноправната процедура(и) по техния случай, както и да бъдат информирани за напредъка по него. Наказателноправната система е начин да се покаже на жертвите, нарушителите и обществото, че престъпленията от омраза се приемат сериозно.

Уважително и достойно отношение. На жертвите трябва да се помага с професионализъм, уважение и по начин, който да предотвратява вторична виктимизация.

Подход, насочен към жертвата. Всички жертви са отделни личности с индивидуални нужди. Техните индивидуални нужди трябва винаги да са на първо място, когато получават подкрепа.