Политики и практики

В допълнение към законодателството е важно да разгледате практиката и достъпността до възстановително правосъдие във вашата страна. В следващия текст ще прочетете повече за наличните инициативи за ВП в България.

Политики за възстановителното правосъдие в България

Българското законодателство все още не предоставя изчерпателна правна рамка за възстановително правосъдие. През годините за правени много опити за правни промени, включително такива в сферата на младежката престъпност, но за съжаление безуспешни. Законът за медиацията е единствената правна рамка, която предоставя мерки за решаване на конфликти извън съда. Законът е приет през 2005 и предоставя набор от стандарти и прави относно прилагането на медиация в България.

Практики за възстановително правосъдие в България

Въпреки че правният свят не предоставя регулации за възстановително правосъдие, то не е нова концепция за България. През последните 20 години множество професионалисти провеждат проучвания, превеждат и публикуват ресурси и прилагат възстановителни практики. Обикновено тези инициативи се извършват от неправителствени организации и академици в рамките на различни национални и международни проекти. Има много успешни проекти за възстановително правосъдие за затворници и бивши затворници, фамилни групови конференции и младежи в конфликт със закона, както и много академични публикации от Български автори.

 

Национални програми за възстановително правосъдие в случаи на анти-ЛГБТИ престъпления от омраза в България

В България не съществуват програми, които да адресират анти-ЛГБТИ престъпленията от омраза чрез възстановително правосъдие. Темата за анти-ЛГБТИ престъпления от  омраза е нова за специалистите в сферата на ВП, но много от тях изразяват интерес и желание за партньорство с ЛГБТИ общността с цел развиване на такива програми. Първият проект, който засяга анти-ЛГБТИ престъпления от омраза и ВП беше изпълнен през 2019-2020 от фондация Билитис в партньорство в 8 други организации от ЕС. В рамките на проекта беше публикуван “Safe To Be наръчник за възстановително правосъдие и анти-ЛГБТИ престъпления от омраза”, което го прави първата публикация на тези тема в България.