Произход

За да придобиете по-добро разбиране защо ВП е използвано и какъв е неговият произход, искаме да ви представим кратка история на ВП. Прочетете документа и изгледайте видеата.

Произход

Възстановителното правосъдие (ВП) се появява през 70-те години като алтернативен подход към конвенционалните системи за наказателно правосъдие. Повечето от ценностите, принципите и практиките на ВП обаче могат да бъдат проследени до местните култури. Все още в някои култури престъпленията и семейните проблеми се решават от общността. ВП е начин за реагиране на престъпления и в много отношения се различава от системата на наказателното правосъдие. ВП е за възстановяване на вредата, докато системата на възмездие се фокусира върху наказателни мерки.

В наказателната правораздавателна система, престъпленията се разглеждат като действия срещу обществото, а не само срещу отделни жертви. Конвенционалното правосъдие се фокусира върху наказанието, възпирането, денонсирането, възмездието и безопасността на общността при нарушения на закона. Наказанията се налагат едностранно от съдилищата. Нарушителят заслужава да бъде наказан и за възстановяване на справедливостта, трябва да бъде наказан пропорционално на тежестта на неправомерното действие. По време на тези конвенционални съдебни процеси жертвата е пренебрегвана и често не се отговаря на нейните нужди от   наказателната системи. В отговор на тези невидими жертви през 70-те години се е появило движението за правата на жертвите. Това движение се е борило за по-голямо участие на жертвите в наказателното производство. Днешното движение на ВП е започнало през същите тези години. Произходът му се проследява до 1974 г. в Онтарио (Канада). Двама млади мъже се признават за виновни във вандализъм над къщи и коли. Пробационният служител организира среща между нарушителите и жертвите, за да се справи с неправомерните действия и да обсъди начини за компенсиране на престъплението. Това събитие се разглежда като първият признат случай на ВП и също като началото на медиацията между жертва-нарушител.

Определение за възстановително правосъдие

UNODC разработи следното определение за ВП:

„Възстановителен процес е всеки процес, при който жертвата и нарушителят и, където е уместно, други лица или членове на общността, засегнати от престъпление, участват активно в разрешаването на въпроси, произтичащи от престъплението, обикновено с помощта на фасилитатор.”