Рефлексия

Напишете свое предложение за допълнение към националното законодателство в България, което би подобрило ситуацията на ЛГБТИ хората.