Belangrijke vaardigheden

Om een herstelrechtprocedure effectief te laten zijn is het belangrijk dat het proces wordt geleid door een goed getrainde facilitator. Bepaalde vaardigheden zijn belangrijk voor een herstelconsulent.
Lees het volgende document door en vraag jezelf af welke vaardigheden jij al bezit en aan welke je wellicht nog zal willen werken.

Vaardigheden bij herstelrecht 

De Engelse organisatie “Restorative Justice Council” heeft een lijst opgesteld met daarin een opsomming van de belangrijkste vaardigheden die een facilitator van een herstelgericht proces moet hebben. Je vindt deze vaardigheden hieronder opgesomd.  

 1. Het tonen van effectieve overtuigende communicatie en persoonlijke vaardigheden, zoals:
 • Het vermogen om deelnemers vertrouwen te geven;
 • het vermogen te motiveren en aan te moedigen;
 • actief luisteren;
 • uitleg geven aan anderen op zo’n manier dat zij het kunnen begrijpen, en dit ook kunnen checken;
 • het vermogen om de dialoog aan te gaan en anderen de mogelijkheid te bieden zichzelf te uiten;
 • bewustzijn van en het vermogen hebben om non-verbale signalen op te pikken;
 • samenvatten, reflecteren en terugkoppelen;
 • communicatieve vaardigheden, zowel voor telefonische als voor face-to-face gesprekken;
 • geven en ontvangen van feedback;
 • op een constructieve en positieve manier aan kunnen zetten tot dialoog;
 • de deelnemers de mogelijkheid bieden hun eigen keuzes te maken.
 1. Het creëeren van een veilige omgeving voor deelnemers, waaronder:
 • het opbouwen en het behouden van vertrouwen van en naar partijen tijdens het proces;
 • niet (ver)oordelen;
 • sensitief zijn ten opzichte van diversiteit en verschillen;  
 • laten zien dat je met conflict en agressie om kan gaan en kalm kan blijven;
 • het toetsen van machtsongelijkheid tijdens een procedure en optreden om deze te corrigeren;
 • neutraal blijven en laten zien dat je onafhankelijk bent ten opzichte van alle deelnemers.
 1. Het eerlijk behandelen van mensen zonder te discrimineren op basis van gender, leeftijd, ethniciteit, handicap, cultuur, geloof of het gepleegde misdrijf, waaronder:
 • ervoor te zorgen dat er gelijke kansen zijn wat betreft de toegang tot het herstelrecht;
 • respect tonen voor alle deelnemers, hun meningen en visies.
 1. Het juist noteren van de uitkomsten (volgens de richtlijnen van de organisatie waarvoor je werkt).
 1. Het tonen dat je je werk kan managen, zoals:
 • het plannen en evalueren van je werk
 • laten zien dat je een duidelijk proces hebt en volgt bij elke zaak
 • probleemoplossend te werk gaan en laten zien dat je met moeilijkheden om kan gaanc
 1. Zorgen voor de vertrouwelijkheid van je procedure, eventueel zoals de wet aan je voorschrijft.
 1. Het tonen van zelfbewustzijn, waaronder:
 • zelfbewust zijn over je eigen vooroordelen en je vermogen om deze aan de kant te zetten;
 • het vermogen om je eigen granzen van kennis en ervaring te erkennen bij elke zaak;
 • het herkennen wanneer het noodzakelijk is om hulp te zoeken.
 1. Het tonen van vaardigheden en het vermogen om goed met anderen samen te werken, zoals:
 • het samenwerken met een college wanneer dat passend/nodig is;
 • het functioneren als een lid van een team binnen het programma dat wordt aangeboden.