Rodzaje SN

Wiesz już, co oznacza sprawiedliwość naprawcza. Teraz chcemy pokazać Ci jej różne rodzaje. Przeczytaj poniższy dokument.

Proces SN jest elastyczny i może przybierać wiele form. Pokrótce omówimy jej główne rodzaje.

mediacji pomiędzy ofiarą a sprawcą, ofiara i sprawca prowadzą dialog z pomocą przeszkolonego mediatora. Mogą spotkać się twarzą w twarz lub pośrednio, np. za pomocą korespondencji czy rozmowy poprzez mediatora. Proces ten musi być bezpieczny dla obu stron, a sprawca musi przyjąć odpowiedzialność za przestępstwo lub jej nie zaprzeczać.

Konferencje społeczności lokalnych i grup rodzinnych skupiają się na zgromadzeniu razem ofiary, sprawcy i ich rodzin,
a czasami także społeczności. Strony uczestniczą w profesjonalnie moderowanym procesie, aby zidentyfikować pożądany cel, odnieść się do konsekwencji czynu i przeanalizować sposoby zapobiegania podobnym wykroczeniom w przyszłości. Ta forma SN stosowana jest w celu konfrontacji sprawcy z konsekwencjami zachowania oraz naprawienia wyrządzonej szkody. Zaangażowanie osób z otoczenia sprawcy pomaga w zapewnieniu, że będzie on postępował zgodnie z ustaleniami.

W przypadku kręgów skazujących ofiara, sprawca, ich rodziny, jak również sędzia, funkcjonariusze policji i prokurator siadają razem w kręgu, zwróceni twarzami do siebie. Kręgi te służą osiągnięciu konsensusu w kwestii najlepszego rozwiązania konfliktu. Pod uwagę brane są potrzeby ofiary, ochrona społeczności oraz ukaranie i rehabilitacja sprawcy. Ta forma SN jest dostępna wyłącznie w przypadkach, gdy sprawca przyzna się do winy,
a przeprowadza się ją w ramach postępowania karnego.

Kręgi tworzenia pokoju służą naprawieniu zniszczonych relacji i przywróceniu harmonii w społeczności. Strony konfliktu zasiadają w kręgu z wyszkolonym rozjemcą. Omawiane są przyczyny konfliktu, a strony starają się go rozwiązać oraz pomóc uczestnikom uniknąć problemów w przyszłości.

Nadzór naprawczy oznacza, że sprawca
i sąd zawierają umowę. Sąd zawiesza wykonanie wyroku, jeżeli sprawca spełnia określone warunki naprawcze. Sprawca zobowiązany jest bezpośrednio zadośćuczynić społeczności i ofiarom za wyrządzone krzywdy, co zmniejsza prawdopodobieństwo, iż ponownie popełni przestępstwo.